Apie petankės žaidimą

Petankę (petanque) sugalvojo nedidelio Prancūzijos miestelio La Ciotat, esančio prie Marselio, gyventojas Jules Le Noir, veteranas žaidėjas, kuris po nelaimingo atsitikimo liko prikaustytas invalido vežimėlyje.

 
www.laisvalaikiodovanos.lt
 

 Apdovanojimų taurės, medaliai, statulėlės.
 Apdovanojimų graviravimas. Varžybų atributika.
 

 Krepšinio, tinklinio, futbolo kamuoliai su logotipais.
 

Reklaminiai kvapai su logotipais.
 

Prenumerata

 


Kontaktai

Lietuvos petankės federacija
Kodas 300572851
Paramos gavėjo statusas įreg.
2006-05-31
Banko sąsk. LT25 7011 7000 0170 0124

Adresas:
Simno g. 35a, LT-46372 Kaunas
Mob. 8 698 25 166
El. paštas info@petanke.lt

Licencijų išdavimo petankės žaidėjams tvarka

 1. Federacijos išduodamos licencijos yra:
  1. (tarptautinės) kategorijos, suteikianti teisę dalyvauti užsienyje rengiamose tarptautinėse petankės varžybose;
  2. (nacionalinės) kategorijos, suteikianti teisę dalyvauti Lietuvoje rengiamose petankės varžybose, įskaitant nacionalinius petankės čempionatus.
 2. Licencijų formų pavyzdžiai pateikti šios tvarkos priede Nr. 1.
 3. Licencija išduodama petankės žaidėjui, pateikusiam Federacijai nustatytos formos prašymą (šios tvarkos priedas Nr. 2), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir nuotrauką (3×4 cm), jeigu pretendentas atitinka šiuos reikalavimus:
  1. pretendentas yra Lietuvos Respublikos pilietis (minimalus amžius keturiolika metų, maksimalus - neribojamas);
  2. pretendentas išlaikė oficialių Tarptautinės petankės ir Provanso žaidimo federacijos petankės taisyklių (toliau - Taisyklės) testą;
  3. pretendentas sumokėjo už licencijos išdavimą nustatyto dydžio įmoką;
  4. pretendentas atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus 4 punkte, jei prašoma išduoti A kategorijos licenciją.
 4. Papildomi reikalavimai A kategorijos licencijai gauti: pretendentas turi galiojančią B kategorijos licenciją, yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę už tretiesiems asmenims varžybų metu padarytą žalą (mažiausiai 10 000 litų sumai) ir paskutiniame nacionaliniame petankės čempionate užėmė prizinę vietą (buvo komandos-prizininkės narys). Šie reikalavimai galioja taip pat ir pratęsiant A kategorijos licencijos galiojimo terminą.
 5. Reikalavimų, įskaitant papildomus, kontrolę vykdo Federacijos generalinis sekretorius.
 6. Taisyklių žinioms tikrinti ir likymuisi kontroliuoti, Federacijos vadovas sudaro trijų narių Drausmės komisiją, į kurios sudėtį įtraukia didesnę patirtį turinčius Federacijos darbuotojus ir (arba) narius.
 7. Testai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, išskyrus atvejus, kai per mėnesį nėra gauta prašymų išduoti licenciją.
 8. Testą sudaro dvidešimt klausimų iš įvairių Taisyklių skyrių. Taisyklių žinios tikrinamos lietuvių kalba.
 9. Išlaikiusiu testą laikomas pretendentas, teisingai atsakęs ne mažiau kaip į penkiolika klausimų. Testų rezultatai įforminami Drausmės komisijos protokolu, kuris perduodamas Federacijos vadovui.
 10. Neigiamas testo rezultatas nekliudo pretendentui kartotinai kreiptis dėl Taisyklių žinių patikrinimo.
 11. Testas privalomas išduodant licenciją po ankstesnės licencijos pasibaigimo ar panaikinimo.
 12. Licencijos turėtojo Taisyklių žinios gali būti tikrinamos pratęsiant licencijos galiojimą ir išduodant aukštesnės kategorijos licenciją. Sprendimą dėl kartotinio testo priima Drausmės komisija.
 13. Už licencijos išdavimą pretendentai moka šio dydžio įmokas:
  1. už A kategorijos licenciją - 1 LR Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga;
  2. už B kategorijos licenciją - 0,1 LR Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos.
 14. Federacijos nariai moka 50% mažesnes įmokas.
 15. Licencijos galiojimo terminas vieneri metai. Licencijos galiojimo terminas pratęsiamas, licencijos turėtojui iki licencijos galiojimo termino pabaigos sumokėjus nustatyto dydžio įmoką (prašymas papildomai neteikiamas).
 16. Išduodamos licencijos registruojamos Licencijų žurnale. Licencijos įteikiamos asmeniškai ir pasirašytinai Federacijos buveinėje arba artimiausių varžybų vietoje (prieš oficialią pradžią), jeigu pretendentas įtrauktas į komandą, užsiregistravusią dalyvauti tose varžybose.
 17. Už licencijos galiojimo termino pratęsimą ir už licencijos išdavimą po ankstesnės licencijos pasibaigimo mokama tokio pat dydžio įmoka, kaip ir už licencijos išdavimą.
 18. Už licencijos išdavimą po ankstesnės licencijos panaikinimo mokama dvigubo dydžio įmoka, nustatyta už licencijos išdavimą. 
 19. Išduota licencija gali būti panaikinta prieš terminą Drausmės komisijos sprendimu, jeigu licencijos turėtojas:
  1. neteko Lietuvos Respublikos pilietybės;
  2. pažeidė Taisykles arba varžybų nuostatus po to, kai licencijos galiojimo laikotarpiu jau buvo įspėtas dėl pažeidimo;
  3. vieną kartą šiurkščiai pažeidė Taisykles arba varžybų nuostatus;
  4. padarė turtinės ar neturtinės žalos Federacijai;
  5. viešai paskleidė Federacijos dalykinę reputaciją žeminančią informaciją, dalyvavo Federacijos nepripažintuose renginiuose ir (arba) žaidė ne Federacijos sudarytų rinktinių sudėtyje;
  6. vykdo veiklą, priešingą Federacijos tikslams.
 20. Apie licencijos panaikinimą skelbiama viešai Federacijos interneto svetainėje.
 21. Licencijos turėtojas gali būti diskvalifikuotas varžybų teisėjo sprendimu, jeigu licencijos turėtojas:
  1. naudojo modifikuotus rutulius arba pakeitė rutulių kietumą;
  2. pažeidė Taisykles arba varžybų nuostatus.
 22. Apie licencijos turėtojo diskvalifikavimą įrašoma varžybų nuostatuose ir skelbiama viešai Federacijos interneto svetainėje.
 23. Licencijos turėtojas turi teisę dalyvauti licencijos kategoriją atitinkančiose varžybose, laikantis Taisyklių ir jų nuostatų. A kategorijos licencijų turėtojai gali dalyvauti tiek užsienyje rengiamose tarptautinėse petankės varžybose, tiek Lietuvoje rengiamose petankės varžybose, įskaitant nacionalinius petankės čempionatus.
 24. Petankės komandų sudarymo ir rinktinių formavimo tvarka nustatoma atskiru dokumentu.
 25. Licencijos išdavimo faktas nėra pagrindas laikyti, kad tarp Federacijos ir licencijos turėtojo atsirado narystės, darbo ar panašūs teisiniai santykiai.

Licencijų formų pavyzdžiai
Prašymo išduoti licenciją pavizdys